Mes Facebooke LinkedIn Mes G+ Youtube kanalas
EN LT RU

Struktūrinių fondų parama

Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas pagal VP2-2.1-ŪM-03-K priemonę „Procesas LT“

Chirurgijos centras ,,Northway“ įgyvendina projektą „Integruotos kokybės vadybos sistemos diegimas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

Darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimas

Medicinos centrai ,,Northway“ įgyvendina projektą ,,“UAB „Northway medicinos centrai“ darbuotojų bei vadovų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Bendra projekto vertė – 165 711 Eur. Projektui skiriama Europos socialinio fondo paramos suma sudaro 115 098 Eur.

Teikiamo projekto tikslas – visų įmonės darbuotojų specifinių gebėjimų ir įgūdžių bei bendrųjų gebėjimų pagerinimas. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. lapkričio mėn., projekto trukmė – 36 mėn.

Chirurgijos centro ,,Northway“ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros modernizavimas

Chirurgijos centras ,,Northway“ įgyvendino projektą ,,UAB „Northway chirurgijos centras“ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir infrastruktūros modernizavimas“. Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1-SAM-12-K „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – pagerinti chirurgijos centro ,,Northway“ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų kokybę ir  padidinti prieinamumą šalies mastu. Chirurgijos centro ,,Northway“ dienos chirurgijos paslaugas nenutrūkstamai tiekia nuo 2006 m. kovo mėn. Įmonėje dirba aukščiausios kvalifikacijos operuojantys chirurgai, kurie per metus atlieka apie 3900 operacijų ir kitų paslaugų.

ES struktūrinių fondų parama įgalino išplėsti turimą infrastruktūrą, sudarė galimybę papildyti chirurginių įrankių komplektus trūkstamais instrumentais ir tinkamai patenkinti pacientų poreikius – greitai ir kokybiškai gauti sveikatos priežiūros paslaugą.

Vykdant projektą, buvo įsigytas anestezijos aparatas, operacinis stalas, elektrochirurgijos prietaisas, chirurginių instrumentų rinkiniai, elektrokardiografai, gyvybinių funkcijų monitoriai ir kita medicininė įranga bei suremontuotos patalpos Kretingos chirurgijos centro ,,Northway“ filiale. Projekto metu atliktos investicijos įgalino įmonę teikti naujas paslaugas, praplėsti esamų paslaugų apimtis, padidinti įmonės darbuotojų darbo našumą.

Kuriame Lietuvos ateitį - ES parama