Paieška
Darbo laikas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Kretinga

Privatumo politika registruojantis internetu

UAB „Northway medicinos centrai“, įmonės kodas 111807761, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius (toliau – Bendrovė, Mes) internetinės svetainės www.nmc.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra informacinis pranešimas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojos, atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo bei Jūsų teisių įgyvendinimo principus.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, teisiniais pagrindais, būdais bei tvarka.

Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti, atnaujinti šią Privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politikos versija visada yra skelbiama mūsų Svetainėje Jums susipažinimui.

Turėdami klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, visada galite susisiekti su Bendrove ir Bendrovėje paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@northway.lt., +370 633 30 303

 1. ASMENS DUOMENYS

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją apie Jus arba tokią informaciją, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti, įskaitant duomenis, susijusius su sveikata.

Bendrovė neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Jūs įsipareigojate susipažinti su šia Privatumo politika ir joje pateikta informacija apie duomenų tvarkymą bei įsipareigojate pateikti tik tikslius bei teisingus savo asmens duomenis.

2. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

(a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų;

(b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

(c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

(d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

(e) laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

(f) neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;

(g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

3. KAM TAIKOMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši Privatumo politika taikoma, kai Jūs:

(i) naudojatės Mūsų Svetaine;

(ii) naudojatės internetinės registracijos paslaugomis;

(iii) komunikuojate su Bendrove telefonu arba el. paštu;

(iv) lankotės Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose Facebook, Youtube, Linkedin, Instagram (toliau visas kartu – Paslaugos).

4. KAIP MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

(i) kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate Mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, internetinės registracijos paslaugomis, parašydami Mums ar bendraudami su Mūsų komanda telefonu, el. paštu ar kitais būdais, pateikdami savo nusiskundimus ir / ar užklausas ir kt.;

(ii) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai ir kt.) yra renkama automatiškai;

(iii) kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir / ar šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, mes galime apjungti iš nurodytais būdais gautus duomenis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis). Jūs visuomet galite reikalauti ištaisyti klaidingus Jūsų asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises.

5. KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys, kuriuos Mes renkame apie Jus, priklauso nuo to, kaip naudojatės mūsų Svetaine, ir to, kokius asmens duomenis Jūs pateikėte Mums.

Informuojame, kad Svetainėje Mes tvarkome žemiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

a) Registracijos internetu (per svetainę, elektroniniu paštu, telefonu) sveikatos priežiūros paslaugoms gauti bei vizito administravimo tikslu:

Duomenų kategorijosAsmens kodas; pavardė; vardas; gimimo data; mobilus telefono numeris; elektroninio pašto adresas; elektroninio laiško turinys; registracijos data; registracijos laikas; pasirinktas gydytojas; vizito priežastis (nusiskundimai).  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasTvarkyti duomenis būtina, siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b); Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 9 str. 2 d. (a) p.).  
Duomenų tvarkymo terminasInformacija apie registraciją vizitui bus saugoma ne ilgiau nei 5 metus po Jūsų vizito.
Duomenis gauname išTiesiogiai iš Duomenų subjektų.
Duomenis teikiame ar perduodameDuomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms; teikėjams, teikiantiems internetinės registracijos paslaugas.

Kai pateiksite savo asmens duomenis Svetainėje, naudodamiesi internetinės registracijos paslaugomis, telefonu ar el. paštu  norėdami užsiregistruoti vizitui Bendrovėje, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime siekiant užregistruoti Jūsų vizitą pas mūsų sveikatos priežiūros specialistą, priminti Jums apie Jūsų vizito laiką, pateikti laboratorinių tyrimų atsakymus.

b) Paslaugų kokybės užtikrinimas (telefoninių pokalbių įrašymas):

Duomenų kategorijosTelefoninio pokalbio turinys; telefoninio skambučio pradžios laikas; skambučio pabaigos laikas; pokalbio trukmė; skambučio laukimo trukmė; telefono numeris, iš kurio skambinate.  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas (BDAR 6  str. 1 d. (a) p.), (BDAR 9  str. 2 d. (a) p.).  
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, o pasibaigus šiam terminui asmens duomenys ištrinami.  
Duomenis gauname išTiesiogiai iš Duomenų subjektų.
Duomenis teikiame ar perduodameDuomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms; ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms, medicininų informacinių sistemų paslaugų teikėjams.

c) Interesantų aptarnavimo tikslu (prašymų, užklausų, skundų, atsiliepimų („Atsiliepimų sienoje“),  ar kitokios interesantų komunikacijos su Mumis administravimo tikslu):

Duomenų kategorijosVardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; nusiskundimo ir (ar) kitos užklausos, atsiliepimo turinys; telefono numeris; kreipimosi į Bendrovę data ir laikas; komunikacijos informacija.  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6  str. 1 d. (a) p.), (BDAR 9 str. 2 d. (a) p.).  
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys saugomi 6 mėnesius nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas – iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.  
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Duomenų subjektų.  
Duomenis teikiame ar perduodameDuomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms.  

Kai pateikiate paklausimus, skundus, kitas užklausas ar atsiliepimus Svetainėje, taip pat naudodamiesi internetinės registracijos paslaugomis, „Atsiliepimų siena“ bei teikdami užklausas telefonu ar el. paštu, bendraudami mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime siekdami administruoti ir / arba atsakyti į Jūsų užklausą, taip pat siekdami teikti paslaugas ir užtikrinti bei kontroliuoti mūsų teikiamų paslaugų kokybę. Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Akcentuojame, kad Jums pateikus asmens duomenis rašant atsiliepimą „Atsiliepimų sienoje“, jie bus paviešinti kartu su komentaru. Atitinkamai, prašome Jūsų duomenis teikti atsakingai ir „Atsiliepimų sienoje“ nenurodyti asmens duomenų, kurių nenorite skelbti viešai.

d) Svetainės administravimo ir valdymo tikslu, t. y. siekiant tobulinti ir vystyti Bendrovės valdomą interneto svetainę (www.nmc.lt) ir pasiūlyti interneto svetainių lankytojams geresnes, labiau pritaikytas bei įasmenintas paslaugas:

Duomenų kategorijosInterneto adresas (IP); naudojamos internetinės naršyklės tipas; apsilankymų skaičius; peržiūrėti interneto svetainės puslapiai; laikas, praleistas interneto svetainėje; internetinis šaltinis, iš kurio atėjo duomenų subjektas; informacija apie naudojamą įrenginį; kalba; šalis; interneto tiekėjas ir kt.  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).  
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenų saugojimo laikotarpis priklauso nuo konkretaus slapuko galiojimo laikotarpio, todėl asmens duomenys saugomi terminus, kurie nurodyti Bendrovės interneto svetainės slapukų politikoje prie konkretaus slapuko, nebent duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą slapukams anksčiau.  
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Duomenų subjektų.  
Duomenis teikiame ar perduodameDuomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms; naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonė; reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės;  Google Inc.

Lentelėje nurodyti duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba Jūsų išankstinio, laisva valia ir aktyviais veiksmais išreikšto sutikimo pagrindu. Tuo atveju, jeigu mūsų interneto svetainėje naudojami būtinieji slapukai – Jūsų išankstinio sutikimo neprašome, tačiau apie juos skaidriai informuojame. Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti mūsų internetinės svetainės saugumą ir tinkamą techninį veikimą, siekdami užtikrinti Jums pačią patogiausią svetainės peržiūrą, siekiant įvertinti mūsų svetainės bei paslaugų naudojimą, Jūsų paieškos įpročiams suprasti bei kitais tikslais, kurie išsamiai išdėstyti mūsų Slapukų politikoje.

Kiekvieno Jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Jūsų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (pvz., IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija). Tokius (trečiųjų asmenų) slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri patalpinta jų interneto tinklalapiuose.

Daugiau informacijos apie slapukų pagalba renkamus duomenis ir duomenų tvarkymo tikslus, metodus, duomenų saugojimo laikotarpį bei kitą išsamią informaciją apie slapukus galite rasti mūsų Slapukų politikoje.

e) Mūsų socialinių tinklų (Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu:

Duomenų kategorijosAsmens socialinio tinklo paskyros pavadinimas; asmens nuotrauka; asmens reakcijos į Mūsų generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai).  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).  
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja Mūsų ar duomenų subjekto socialinio tinklo paskyra, nebent duomenų subjektas išreiškia norą ištrinti Mūsų socialinių tinklų paskyrose esančius jo duomenis anksčiau.  
Duomenų gauname išTiesiogiai iš duomenų subjektų.  
Duomenis teikiame ar perduodameDuomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės; naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės; reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės; Meta Platforms Inc.; Linkendin Inc.; Google Inc.  

f) Turto ir asmenų saugumo užtikrinimo Bendrovės valdomose patalpose ir teritorijose tikslu (vaizdo stebėjimas ir įrašymas):

  Duomenų kategorijosAtvaizdas, t.y. bendra informacija (vaizdas), iš kurios galima identifikuoti asmenį (informacija apie kūno sudėjimą, dėvėtus rūbus ir pan.).  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasBendrovės teisėti interesai (BDAR 6 str. 1 d. f).
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį nuo jų užfiksavimo dienos, o pasibaigus šiam terminui asmens duomenys ištrinami.  
Duomenų gauname išAsmens duomenys gaunami iš Bendrovės įrengtos vaizdo stebėjimo ir įrašymo įrangos.  
Duomenis teikiame ar perduodameVaizdo stebėjimo (apsaugos) paslaugą teikiančios bendrovės.

g) Tiesioginės rinkodaros (įskaitant profiliavimo) vykdymo tikslu:

Duomenų kategorijosEl. pašto adresas; lytis; amžius.  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasDuomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).  
Duomenų tvarkymo terminasAsmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.  
Duomenų gauname išTiesiogiai iš Duomenų subjektų.  
Duomenis teikiame ar perduodameTiesioginės rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms; duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms bendrovėms;

6. KOKIĄ INFORMACIJĄ ATSKLEIDŽIAME

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

 • Duomenų tvarkytojams, kai Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai gali būti: bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, teikėjai, teikiantys internetinės registracijos paslaugas, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.
 • Tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu Svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., Mums naudojantis Google Analytics paslauga, asmens duomenys gali būti perduoti Google Inc., kuri įsisteigusi Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijose (JAV)). Toks duomenų perdavimas taip pat gali būti vykdomas ir tuo atveju, kai Jūs naudojatės mūsų socialinių tinklų Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube paskyromis, kadangi šių socialinių tinklų valdytojai yra įsisteigę JAV teritorijoje. Informuojame, kad JAV teritorijoje nėra taikomas BDAR, todėl, perdavus Jūsų duomenis šių įrankių paslaugų teikėjams į JAV teritoriją, gali būti neužtikrinamas toks pat asmens duomenų apsaugos lygis, koks šiuo metu yra taikomas Europos Sąjungoje. JAV teritorijoje gali būti netaikomi duomenų apsaugos principai, gali būti neužtikrintas tinkamo lygio duomenų subjekto teisių įgyvendinimas ir apsauga, gali būti tinkamai nekontroliuojamas duomenų perdavimas į  kitas valstybes, kuriose nėra taikomas BDAR, ir dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumo užtikrinimo (ang. adequacy decisions).
 • Teisės aktų nustatytais atvejais, esant pagrįstam atsakingų institucijų ar kitų įgaliotų asmenų kreipimuisi, asmens duomenys gali būti perduoti valdžios institucijoms ir įstaigoms;
 • Jūsų pateiktais duomenimis mes taip pat galime keistis tarp mūsų įmonių grupei priklausančių įmonių, tokių kaip UAB „Northway chirurgijos centras“, jei su šia įstaiga esate sudarę paslaugų teikimo sutartį.

7. JŪSŲ TEISĖS, JŲ ĮGYVENDINIMAS IR KONTAKTAI

Jūs turite šias teises, kurios įgyvendinamos teisės aktų numatyta apimtimi:

 • Susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis;
 • Apriboti duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma;
 • Prieštarauti duomenų tvarkymui;
 • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą Jūsų duomenų tvarkymui;
 • Pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt) ar priežiūros institucijai kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra nuolatinė Jūsų gyvenamoji vieta ar darbo vieta (priežiūros institucijų sąrašas: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt#member-lt). Visais atvejais, prieš teikdami skundą, susisiekite su mumis, kad kartu galėtume rasti tinkamą sprendimą.

Bendrovė informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Bendrovė turi teisę motyvuotu raštu atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, įsipareigoja kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos įgyvendinti Jūsų teisę arba motyvuotų raštu atsisakyti ją įgyvendinti. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių. Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.

Visos Jūsų teisės gali būti įgyvendintos susisiekus su Bendrove: el. paštu duomenuapsauga@northway.lt, telefonu +370 633 30 303, adresu S. Žukausko g. 19, Vilnius.

8. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo dienos. Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Bendrovė informuos apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis.

Privatumo politika atnaujinta 2022 m. rugsėjo 7 d.

Naujienlaiškis

Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei akcijas pirmieji:

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Būtinas jūsų sutikimas su Privatumo politika
Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu