Paieška
Darbo laikas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Kretinga

Atsiliepimų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB „Northway medicinos centrai“, įmonės kodas 111807761, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius ir UAB „Northway chirurgijos centras“, įmonės kodas 300064600, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius (toliau „Centrai“) Pacientų atsiliepimų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pacientų atsiliepimų rinkimo, tvarkymo ir jų viešinimo tvarką.

1.2. Taisyklėse reglamentuojamas Centrų Pacientų atsiliepimų skelbimas neapima atsiliepimų, kurie skelbiami trečiųjų šalių interneto svetainėse bei socialiniuose tinkluose.

1.3. Taisyklės skelbiamos internetinėje svetainėje www.nmc.lt.

2. Sąvokos

2.1. Atsiliepimas – tai Paciento, pasinaudojusio Centrų teikiama paslauga, pateikta atvira nuomonė apie paslaugą.

2.2. Centrai – UAB „Northway medicinos centrai“, įmonės kodas 111807761, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius ir UAB „Northway chirurgijos centras“, įmonės kodas 300064600, adresas S. Žukausko g. 19, Vilnius.

2.3. Pacientas – fizinis asmuo, pasinaudojęs Centrų teikiamomis paslaugomis.

2.4. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

3. Atsiliepimų rinkimo ir skelbimo tvarka

3.1. Atsiliepimai renkami:

3.1.1. Centrų iniciatyva, kreipiantis į Pacientus ir siunčiant apklausą jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai jie pasinaudojo paslaugomis, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris įsigijo paslaugą. Atsiliepimai renkami naudojantis „Synopticom“ rinkos tyrimų platforma.

3.1.2. Paciento iniciatyva, jam pateikus Atsiliepimą telefonu, elektroninio paštu, Centrų socialiniuose tinkluose (naudojant Bendrovėje registruotą Paciento vardą, pavardę, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą) tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų pasinaudojo Centrų teikiamomis paslaugomis.

3.2. Centrai skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Pacientų sukurtus ir Centrams pateiktus Atsiliepimus. Koreguojamos gali būti tik akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos. Taip pat gali būti koreguojamas Atsiliepimo ilgis, su sąlyga, kad pateikiama tik dalis Atsiliepimo teksto, Atsiliepimo neperfrazuojant ir nekeičiant jo esmės.

3.3. Atsiliepimus gali palikti tik Centro paslaugomis pasinaudoję Pacientai.

3.4. Paciento prašoma pateikti sutikimą dėl Atsiliepimo skelbimo viešai. Pacientų sutikimai saugomi tol, kol viešinamas Atsiliepimas.

3.5. Centrai skelbia darbuotojų atrinktus (teigiamus) Pacientų Atsiliepimus.

3.6. Centrai viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio asmens vardo ir pavardės inicialus.

3.7. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

3.8. Atsiliepimai skelbiami valstybine – lietuvių kalba arba/ir išversti į kitas kalbas.

3.9. Atsiliepimai Centrams teikiami neatlygintinai.

3.10. Centrai pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada panaikinti Paciento pateiktą Atsiliepimą apie tai jo neinformavę.

3.11. Centrai turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje momento.

4. Reikalavimai atsiliepimų turiniui

4.1. Pateikiamas atsiliepimas gali būti susijęs su konkrečiu Centru, paslauga ar Centrų personalu.

4.2. Pacientas patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Paciento pateikti paslaugų apibūdinimai, išreikšta nuomonė ir / ar bet kokia kita pateikta informacija atitiks šiuos reikalavimus: bus teisinga, tiksli, neapgaulinga ar kitaip neklaidinanti; nepažeis Pacientų ir / ar trečiųjų asmenų teisių, teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisių, teisių į komercinę paslaptį, teisių į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.; nepažeis visuomenės moralės principų; nebus žeminanti žmogaus garbės ir orumo; nekurstys tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos; nebus šmeižianti ar dezinformuojanti; neskatins prievartos, agresijos, nekels panikos; neskatins elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; nebus piktnaudžiaujanti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; nepažeis jokių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; nesukurs jokių teisinių įsipareigojimų Centrams ir / ar su juo susijusiems tretiesiems asmenims; nebus reklaminio turinio ir / ar turinio su nuorodomis į bet kokias trečiųjų asmenų svetaines. Draudžiama reklamuoti ir / ar prašyti bet kurio kito Paciento pirkti ir / ar parduoti savo ir / ar trečiųjų asmenų prekes ir / ar paslaugas.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2019/2161.

5.2. Asmenys gali kreiptis dėl Centrų vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: info@nmc.lt arba telefonu +370 633 30 303.

5.3. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformojgue https://ec.europa.eu/odr/.

Šios Taisyklės patvirtintos 2023 m. lapkričio 24 d. generalinės direktorės įsakymu Nr. ĮS23-23/ĮSCH23-7 ir 2023 m. lapkričio 24 d. paskelbtos internetinėje svetainėje.

Naujienlaiškis

Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei akcijas pirmieji:

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Būtinas jūsų sutikimas su Privatumo politika
Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu