Paieška
Darbo laikas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Kretinga

Paslaugų užsakymo ir teikimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

Paslaugų užsakymo ir teikimo UAB „Northway medicinos centrai“ Elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Paslaugų užsakymo UAB „Northway medicinos centrai“, juridinio asmens kodas 111807761, adresas S. Žukausko g. 19, LT-08234 Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas), elektroninėje parduotuvėje https://eshop.nmc.lt/ (toliau – Elektroninė parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Paslaugų teikėjo ir asmens (toliau – Paslaugų gavėjo), užsakančio nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas ir nuotolines konsultacijas (toliau – Paslaugos), teises, pareigas ir atsakomybę, kai Paslaugų gavėjas Elektroninėje parduotuvėje nuotoliniu būdu užsako ir Paslaugų teikėjas nuotoliniu būdu teikia užsakytas Paslaugas.

1.2. Paslaugų teikėjas nuotolines Paslaugas teikia tik informacinių ir elektroninių ryšių technologijų, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, pagalba. Konkrečiai Paslaugų teikėjas nuotolines paslaugas teikia Paslaugų gavėjo nurodytu telefono numeriu.

1.3. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti Taisykles, atsižvelgdamas į Paslaugų tiekėjo poreikius bei į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokį atliktą Taisyklių atnaujinimą, Paslaugų teikėjas aiškiai ir matomai informuoja Paslaugų gavėją, informaciją apie atnaujintas Taisykles pateikdamas Paslaugų teikėjo Elektroninėje parduotuvėje. Paslaugų gavėjas, prieš užsisakydamas Paslaugas, kiekvienu atskiru atveju privalo susipažinti su Taisyklėmis. Paslaugų gavėjui yra taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Paslaugų užsakymo metu.

1.4. Paslaugas Paslaugų teikėjo Elektroninėje parduotuvėje turi teisę užsisakyti tik:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. juridiniai asmenys.

1.5. Sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo sudaroma elektronine forma nuotoliniu būdu. Sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas Elektroninėje parduotuvėje suformavęs norimų Paslaugų krepšelį, patvirtinęs, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo politika, paspaudžia mygtuką „Apmokėjimas“ ir faktiškai apmoka išankstinę sąskaitą už užsakytas Paslaugas. Paslauga laikoma apmokėta, kai Paslaugų gavėjas gauna patvirtinimą į savo elektroninio pašto adresą. Apmokant už Paslaugas banko pavedimu, Paslaugos laikomos apmokėtos po pavedimo kopijos išsiuntimo Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu registratura@northway.lt.

2. PASLAUGŲ GAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Paslaugų gavėjas turi teisę užsisakyti Paslaugas pagal Paslaugų teikėjo Elektroninės parduotuvės Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytą tvarką ir sąlygas.

2.2. Paslaugų gavėjas turi teisę gauti kokybiškas Paslaugų teikėjo Paslaugas.

2.3. Paslaugų gavėjas turi teisę gauti informaciją apie jo sveikatos būklę jam suprantama kalbama;

2.4. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikimo metu privalo suteikti Paslaugų teikėjui visą ir visapusišką jam žinomą informaciją apie savo sveikatos būklę, buvusias ir esamas ligas, alergines reakcijas, vartojamus vaistus bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Paslaugų teikimui. Taip pat privalo vykdyti Paslaugų teikėjo specialistų ir personalo nurodymus.

2.5. Paslaugų gavėjui nepasirinkus sveikatos priežiūros specialisto, Paslaugas teiks Paslaugų teikėjo nuožiūra parinktas sveikatos priežiūros specialistas.

2.6. Paslaugų gavėjui Paslaugas gali suteikti kitas, ne Paslaugų gavėjo pasirinktas sveikatos priežiūros specialistas, jeigu Paslaugų gavėjo norimu laiku jo pasirinktas sveikatos priežiūros specialistas negali suteikti Paslaugų ir Paslaugų gavėjas apie tai buvo informuotas.

2.7. Paslaugų gavėjas privalo informuoti Paslaugų teikėją, jeigu jis negali dalyvauti paslaugos teikime nustatytu laiku.

2.8. Paslaugų gavėjas, jeigu Paslaugų teikėjas dar nepradėjo teikti Paslaugų, turi teisę vienašališkai nutraukti tarp Šalių sudarytą sutartį per 14 kalendorinių dienų.

2.9. Paslaugų gavėjas sudarydamas šią sutartį patvirtina, kad susipažino su Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėmis ir su jomis sutinka.

2.10. Paslaugų gavėjas privalo išlaikyti savo asmens duomenų teisingumą, ir, jeigu pasikeičia Paslaugų gavėjo registracijos formoje pateikti asmens duomenys, Paslaugų gavėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jeigu Paslaugų gavėjo duomenys buvo neatnaujinti ir dėl to kilo žala Paslaugų gavėjui, Paslaugų teikėjas nelaikomas atsakingu už šią žalą.

2.11. Paslaugų gavėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo asmens duomenis ir neperduoti šių duomenų jokiems tretiesiems asmenims. Jei Paslaugų gavėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Paslaugų teikėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Paslaugų teikėjas neatsako dėl Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenų praradimo kilusios žalos.

2.12. Paslaugų gavėjas privalo tinkamai ir laiku atsiskaityti už jam suteiktas Paslaugas.

2.13. Paslaugų gavėjas, naudodamasis Paslaugų teikėjo Elektronine parduotuve, sutinka su Taisyklėmis, Privatumo politika, įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti jų ir LR teisės aktų.

3. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti kokybiškas Paslaugas Paslaugų gavėjui suprantama kalba.

3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja gerbti ir užtikrinti Paslaugų gavėjo teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, visą gautą informaciją laikyti konfidencialia ir gautus asmens duomenis tvarkyti tik Privatumo politikoje ir galiojančiose asmens duomenų apsaugos įstatymuose nustatyta tvarka.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Paslaugų gavėjui tinkamai naudotis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis Paslaugomis, tačiau Paslaugų teikėjas neatsako už Elektroninės parduotuvės sutrikimus, kurie kilo dėl ne nuo Paslaugų teikėjo kaltės.

3.4. Jei Paslaugų gavėjas bando pakenkti Paslaugų teikėjo Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Paslaugų gavėjo galimybę naudotis Elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Paslaugų gavėjo registraciją.

3.5. Paslaugų teikėjas turi teisę tinkamai ir laiku gauti apmokėjimą už suteiktas Paslaugas.

3.6. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti teisingus, tikslius ir aktualius Paslaugų gavėjo asmens duomenis, reikalingus sutarties tarp Šalių sudarymui ir tinkamam jos vykdymui.

4. PASLAUGŲ UŽSAKYMO TVARKA IR APMOKĖJIMAS

4.1. Elektroninėje Parduotuvėje Paslaugų gavėjas gali užsisakyti Paslaugas visą parą septynias dienas per savaitę, tačiau Paslaugų teikėjas neatsako už Elektroninės parduotuvės neveikimą ar laikiną veikimo sutrikimą dėl trečiųjų asmenų kaltės ar (ir) nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių priežasčių.

4.2. Nuotoliniu būdu sudaryta sutartis tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo pradeda galioti nuo to momento, kai Paslaugų gavėjas paspaudęs mygtuką „Apmokėjimas“, faktiškai apmoka už Paslaugas. Paslauga laikoma apmokėta, kai Paslaugų gavėjas gauna patvirtinimą į savo elektroninio pašto adresą. Apmokant už Paslaugas banko pavedimu, Paslaugos laikomos apmokėtos po pavedimo kopijos išsiuntimo Paslaugos teikėjui elektroniniu paštu registratura@northway.lt. Užsisakius ir apmokėjus už Paslaugas, dėl užsakytų Paslaugų suteikimo Paslaugų teikėjas su Paslaugų gavėju susisieks per 1 valandą Paslaugų gavėjo nurodytu telefonu;

4.3. Paslaugos teikiamos darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.

4.4. Atsižvelgiant į Taisyklių 4.2. punktą, Paslaugos nepradedamos teikti, tol, kol Paslaugų gavėjas nepateikia sutikimų, kurie, vadovaujantis teisės aktais, yra būtini Paslaugų gavėjui, norint pradėti teikti jam Paslaugas. Paslaugų gavėjas įsipareigoja gauti visus būtinus sutikimus ar (ir) įgaliojimus.

4.5. Paslaugų galutinės kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

4.6. Paslaugų teikėjas atsiskaito už Paslaugas naudodamasis elektronine bankininkyste, taip pat atlikdamas pavedimą į nurodytą Paslaugų teikėjo sąskaitą. Paslaugų gavėjas, norėdamas pasinaudoti elektronine bankininkyste, turi būti sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį su bet kuriuo banku ar kita elektronines atsiskaitymo paslaugas teikiančia įmone. Mokestį už Paslaugas Paslaugų gavėjas perveda į Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ar kitai elektronines atsiskaitymo paslaugas teikiančiai įmonei.

5. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

5.1. Paslaugų gavėjo įsigytos Paslaugos galioja 6 (šešis) mėnesius nuo apmokėjimo už Paslaugas dienos.

5.2. Paslauga gali būti nesuteikta, jei iki Paslaugos teikimo pradžios nustatomos priežastys, dėl kurių Paslauga negali būti suteikta. Šiuo atveju Paslaugos gavėjas gali pasirinkti kitą Paslaugų teikėjo teikiamą Paslaugą už sumokėtą pinigų sumą arba kreiptis raštu dėl sumokėtų pinigų grąžinimo. Nepateikus prašymo dėl pinigų už nesuteiktas paslaugas grąžinimo, už paslaugas sumokėta suma per 7 d. d. automatiškai bus grąžinta į Paslaugos gavėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas pavedimas.

5.3. Pradėdamas teikti Paslaugas, Paslaugų teikėjo atitinkamas specialistas pirmiausia išsiaiškina subjektyvią Paslaugų gavėjo sveikatos būklę (remdamasis jo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio Paslaugų teikimo.

5.4. Jeigu Paslaugų teikėjas, išsiaiškinęs subjektyvią Paslaugų gavėjo sveikatos būklę, įvertinęs Paslaugų gavėjo suteiktą informaciją ir duomenis, nusprendžia, kad negalima įsitikinti Paslaugų gavėjo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu arba (ir) neužtenka duomenų apie Paslaugų gavėjo sveikatos būklę, arba (ir) negalima nuotoliniu būdu įvertinti Paslaugų gavėjo sveikatos būklės be apžiūros ar papildomų tyrimų, Paslaugų gavėjui yra pasiūloma registruotis į konsultaciją įprastine tvarka;

5.5. Paslaugos gavėjas supranta ir sutinka, jog Paslauga laikoma tinkamai suteikta nuo to momento, kai Paslaugų teikėjas įvertinęs Paslaugų gavėjo būklę priima pagrįstą sprendimą – nepaisant to koks jis būtų: skirti gydymą, nukreipti Paslaugų gavėją kito specialisto konsultacijai, rekomenduoja atvykti įprastai konsultacijai ir pan. Pavyzdžiui, nusprendus, jog Paslaugų gavėjas turėtų būti registruojamas į konsultaciją įprastine tvarka, Paslauga (nuotolinė konsultacija), kurioje, įvertinus Paslaugų gavėjo būklę, buvo priimtas sprendimas dėl įprastinės konsultacijos būtinumo, yra laikoma tinkamai ir kokybiškai suteikta Paslaugų gavėjui, su kuo Paslaugų gavėjas sutinka ir neprieštarauja.

5.6. Paslaugos gavėjas supranta, kad Paslaugų teikėjui nusprendus, kad Paslaugų gavėjui konsultacija turi būti teikiama įprastine tvarka, už ją Paslaugų teikėjas turės atlyginti Paslaugų gavėjui pagal tuo metu galiosiančius įkainius.

5.7. Visais atvejais Paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Paslaugos suteikimo terminų pažeidimą, jeigu Paslaugos jų gavėjui nėra suteikiamos arba suteikiamos ne laiku dėl Paslaugų gavėjo kaltės arba dėl nuo Paslaugų gavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6. PASLAUGOS ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

6.1. Paslaugų gavėjas, jeigu Paslaugų teikėjas dar nepradėjo teikti Paslaugų, turi teisę vienašališkai nutraukti tarp Šalių sudarytą sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo momento ir atgauti sumokėtus pinigus. Tuo atveju, jeigu Paslaugų gavėjas pageidauja nutraukti sutartį, tačiau Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti, Paslaugų gavėjo sumokėti pinigai už Paslaugas nėra grąžinami.

6.2. Paslaugos teikimo vėliausiai galima atsisakyti likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Pasaugos teikimo pradžios. Vėliau pinigai negrąžinami. Paslaugos teikimo atsisakyti galima šių taisyklių skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Paslaugos atsisakymas įforminamas rašytiniu prašymu grąžinti sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami banko pavedimu į Paslaugų gavėjo nurodytą sąskaitą banke ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo grąžinti pinigus gavimo dienos. Jei Paslaugos gavėjas pasirenka naują, tačiau pigesnę Paslaugą, nei buvo įsigijęs, kainų skirtumas grąžinamas šiame Taisyklių punkte nustatyta tvarka. Jei Paslaugos gavėjas pasirenka brangesnę paslaugą, nei buvo įsigijęs, skirtumą Paslaugų gavėjas sumoka bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo banko sąskaitą Nr. LT79 7044 0600 0101 7758 AB SEB banke.

6.3. Jeigu Paslaugų gavėjas per 12 (dvylika) mėnesius nepasinaudoja įsigyta Paslauga, Paslauga laikoma atšaukta. Tokiu atveju Paslaugų gavėjui už įsigytas Paslaugas pinigai nėra grąžinami.

7. PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ATSAKOMYBĖ

7.1. Paslaugų gavėjas yra visiškai atsakingas už Paslaugų gavėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Paslaugų gavėjas nepateikia tikslių asmens duomenų Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Paslaugų gavėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

7.2. Paslaugų gavėjas atsako už šioms Taisyklėms, Privatumo politikai ir teisėms aktams prieštaraujančius veiksmus, atliktus naudojantis Paslaugų teikėjo Elektronine parduotuve.

7.3. Paslaugų gavėjas privalo saugoti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenis ir jų niekam neperduoti. Paslaugų gavėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis, Paslaugų teikėjas šį asmenį laiko Paslaugų gavėju.

7.4. Paslaugų teikėjas nelaikomas kaltu ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Paslaugų gavėjas, neatsižvelgdamas į nurodytą pareigą, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir (ar) veikia pažeisdamas kitus reikalavimus, kaip tai nurodyta Taisyklių 6.2. punkte.

7.5. Paslaugų teikėjas nelaikomas kaltu ir atsakingu, kaip tai nurodyta Taisyklių 2.7., 3.3., 4.1., 5.7. punktuose.

7.6. Dėl vienos iš Šalių neteistų veiksmų ar neteisėto neveikimo atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tik tiesioginius nuostolius.

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

8.1. Užsisakyti Paslaugas Elektroninėje parduotuvėje Paslaugų gavėjas gali užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje, tai yra įvesdamas registracijoje prašomus Paslaugų gavėjo asmens duomenis.

8.2. Paslaugų gavėjas, užsakydamas Paslaugas, atitinkamuose Paslaugų gavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Paslaugų užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Paslaugų gavėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, kontaktinį telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

8.3. Paslaugų gavėjas yra informuotas, kad Paslaugų gavėjo asmens duomenys bus tvarkomi tik Paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Paslaugų gavėjas yra informuotas, kad tinkamam sutarties sudarymui ir vykdymui, Paslaugų teikėjas naudos Paslaugų gavėjo telefono numerį ir el. paštą, siųsdamas informacinius pranešimus, būtinus sutarčiai sudaryti ir ją vykdyti.

8.4. Paslaugų gavėjas, sudarydamas Paslaugų teikimo sutartį su Paslaugų teikėju, patvirtina, kad yra susipažinęs su Paslaugų teikėjo patvirtinta Privatumo politika ir sutinka, kad Paslaugų gavėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Paslaugų gavėjo Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

8.5. Paslaugų gavėjas privalo užtikrinti pareigų, nustatytų Taisyklių 2.8., 5.3. punktuose, įgyvendinimą.

9. TIESIOGINĖ RINKODARA

9.1. Paslaugų teikėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Elektroninėje parduotuvėje įvairias akcijas.

9.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, todėl Paslaugų gavėjas kiekvieną kartą turi susipažinti su akcijų sąlygomis ir jų galiojimu. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, tai yra nuo jų atlikimo momento.

10. KOMUNIKACIJA TARP ŠALIŲ

10.1. Paslaugų gavėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Paslaugų teikėjo nurodytais kontaktais:
Elektroniniu paštu info@nmc.lt arba (ir) telefonu +370 633 30 303.

10.2. Paslaugų teikėjas nėra laikomas kaltu, jei Paslaugų gavėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, netinkamų nustatymų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių netinkamo vykdymo ir nevykdymo, sprendžiami tarp Šalių derybų būdu. Šalims nepavykus taikiai susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklės paskelbtos 2020.03.30

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2023.09.14

Naujienlaiškis

Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei akcijas pirmieji:

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Būtinas jūsų sutikimas su Privatumo politika
Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu