Paieška
Darbo laikas

Vilnius

Kaunas

Klaipėda

Kretinga

UAB „NORTHWAY“ medicinos centrų vidaus tvarkos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Uab „Northway“ medicinos centrų (toliau „Centrai“) vidaus tvarkos taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato pacientų kreipimosi į Centrus tvarką, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, Centrų pacientų teises ir pareigas, informacijos pateikimą apie pacientus, taip pat reglamentuoja kitus su paslaugų teikimu Centruose susijusius klausimus.

1.2. Centrų darbuotojų teises ir pareigas taip pat nustato darbuotojų darbo sutartys, darbuotojų pareiginės instrukcijos, Centrų darbo tvarkos taisyklės, Centrų teikiamų paslaugų kokybės valdymo dokumentai, kiti teisės aktai, norminiai bei vidaus dokumentai.

1.3. Centrų pacientų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, paciento atmintinė bei kiti Centrų norminiai ir vidaus dokumentai.

2. Centrų teikiamos paslaugos, jų teikimo tvarka

2.1. Vykdydami veiklą Centrai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, numatytas Centrų licencijose ir apibūdintas Centrų paslaugų nomenklatūroje (toliau „Paslaugos“). Šių paslaugų nomenklatūra ir asortimentas prieinami pacientams susipažinti.

2.5. Centrų pacientai, kurie nėra prisiregistravę Centruose nuolatinei sveikatos priežiūrai, taip pat pacientai, kuriems suteiktų Paslaugų išlaidas tik iš dalies apmoka teritorinė ligonių kasa iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sumoka Paslaugų kainą arba atitinkamą jos dalį, vadovaujantis paciento ir Centrų sudarytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties sąlygomis bei tvarka.

2.6. Centrai turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas, jei paciento veiksmai ir (arba) elgesys pažeidžia Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas paciento pareigas, prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

3. Pacientų teisės ir pareigos Centruose

3.1. Centrų pacientai naudojasi visomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, taip pat kituose teisės aktuose numatytomis teisėmis. Centrų pacientų teisės negali būti varžomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

3.2. Kiekvienas Centrų pacientas turi teisę į jo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir Centrų personalo pagarbų elgesį, teikiant Paslaugas pacientui. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

3.3. Centruose pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją. Pacientas turi būti supažindintas su šiose Taisyklėse bei pacientų atmintinėje nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis.

3.4. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Centruose teikiamas Paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija pateikiama Centrų interneto svetainėje ir (arba) Centrų registratūroje, taip pat Pacientą gydančio gydytojo.

3.5. Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė.

3.6. Naudodamasis savo teisėmis Centruose pacientas privalo:

3.6.1. vykdyti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, šiose Taisyklėse, paciento atmintinėje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje bei kituose norminiuose dokumentuose nustatytas paciento pareigas;

3.6.2. kiek įstengdamas suteikti Centrų sveikatos priežiūros specialistams informacijos ir pagalbos, kuri pagrįstai yra reikalinga, norinti suteikti kokybiškas Paslaugas bei nustatyti sveikatos sutrikimo priežastis;

3.6.3. vykdyti Centrų sveikatos priežiūros specialistų nurodymus ir elgtis taip, kad paciento ar su juo susijusių asmenų netinkami veiksmai nesukeltų komplikacijų, neužtęstų ligos ar kitaip nepablogintų paciento sveikatos būklės;

3.6.4. Centrų sveikatos priežiūros specialistui pareikalavus, atvykti į Centrus apžiūrai (konsultacijai, kontroliniam patikrinimui ir pan.);

3.6.5. išreikšti savo nuomonę, pageidavimus, nesutikimus ir atsisakymus raštu dėl teikiamų Paslaugų, diagnostikos bei gydymo metodų ir būdų, siuntimo į kitas gydymo įstaigas, taip pat dėl kitų su paciento gydymo procesu susijusių klausimų bei įteikti paminėtus pasirašytus dokumentus Centrų administracijos atstovams ir patvirtinti savo vardu, pavarde bei parašu nesutikimą ir (arba) atsisakymą paciento ambulatorinėje kortelėje;

3.6.6. susilaikyti nuo viešų komentarų, įskaitant, bet neapsiribojant, radiją, televiziją, telekonferencijas, spaudą, internetą bei kitas masines informavimo priemones, apie Centrų teikiamas Paslaugas, Centrų sveikatos priežiūros specialistus, jų veiklą ir veiksmus, iš anksto negavus Centrų rašytinio sutikimo, pasirašyto Centrų vadovės bei patvirtinto Centrų antspaudu, tokiems komentarams paskleisti;

3.6.7. nepažeisti kitų pacientų, Centrų personalo bei kitų asmenų teisių ir laisvių.

4. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo, MEDICINOS DOKUMENTŲ, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

4.1. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Šios informacijos gavimo faktą ir jos suprantamumą pacientas privalo pažymėti pasirašydamas medicinos dokumentuose arba duodamas atskirą sutikimą (patvirtinimą).

4.2. Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiama. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma; jei yra nesutarimų tarp jų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais. Registruojant nepilnamečius pacientus, turi būti nurodyta, kas gali atstovauti tėvams tais atvejais, kai nepilnametis pacientas atvyksta į įstaigą be tėvų, arba kai gydytojas kviečiamas ligonį aplankyti namuose. Taip pat turėtų būti nurodoma, kam galima teikti informaciją apie nepilnamečių sveikatos būklę, jei nėra galimybės suteikti ją tėvams.

4.3. Pacientas turi teisę pagrįstai reikalauti, kad gydytojas ištaisytų, užbaigtų, panaikintų ir (ar) pakeistų netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, įrašytus į medicinos dokumentus. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu ar paciento pageidavimas pagrįstas, pacientas turi teisę raštu kreiptis į Centrų administraciją su šiame punkte išdėstytu prašymu. Galutinį sprendimą dėl paciento prašymo priima Centrų gydytojų konsiliumas.

4.4. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

4.5. Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Ši nuostata netaikoma, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti, pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.

4.6. Centrų darbuotojai privalo tvarkyti ir pildyti nustatytos formos bei rūšių pacientų medicinos dokumentus (ambulatorines korteles, kitus medicinos dokumentus), juos pildyti ir saugoti įstatymų nustatyta tvarka. Šiems veiksmams atlikti Centrai gali samdyti trečiuosius asmenis arba sudaryti paslaugų teikimo sutartis su kitomis gydymo įstaigomis.

4.7. Centrų raštvedyba tvarkoma lietuvių kalba. Medicinos dokumentai (ligos istorija, ambulatorinė kortelė, procedūrų paskyrimai ir kt.) pildomi lietuvių kalba. Ligos diagnozė, vaistų paskyrimai bei receptai gali būti rašomi ir lotynų kalba.

4.8. Centrų duomenys apie paciento sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Visa informacija apie paciento buvimą Centruose, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.

4.9. Paciento pageidavimu turi būti pateikti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

4.10. Pacientas turi teisę raštu kreiptis į Centrų darbuotojus, kad paciento lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę.

4.11. Kitiems asmenims konfidenciali informacija gali būti suteikta tik turint rašytinį paciento sutikimą. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

5. Ginčų sprendimo tvarka

5.1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo kaip paciento teisės, gali raštu kreiptis į Centrų administraciją. Centrų administracija per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjimo rezultatus. Nepatenkintas nagrinėjimu ir jo rezultatais pacientas gali kreiptis į kitas valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant Paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

5.3. Jeigu yra ne tik Centrų kaltė, bet ir pacientas nesilaikė savo pareigų bei Taisyklių ir kitų Centrų dokumentų, su kuriais buvo pasirašytinai supažindintas, nuostatų, ir tas pažeidimas arba paciento tyčia ar dėl didelio neatsargumo kiti atlikti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos pablogėjimo ar mirties, Centrų atsakomybė už žalą mažinama, atsižvelgiant į paciento kaltės mastą.

6. DARBO ETIKA

6.1. Siekiant stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi etikos reikalavimų, ir spręsti iškilusias etikos problemas tarp darbuotojų bei tarp darbuotojų ir klientų, Centruose yra sudaryta etikos komisija.

6.2. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos bioetikos komiteto rekomendacijomis, kitais teisės aktais bei etikos normomis ir šiais nuostatais.

6.3. Komisijos darbas organizuojamas Centrų vadovo patvirtinta tvarka.

6.4. Komisijos uždaviniai ir funkcijos:

6.4.1. stebėti, kaip Centruose laikomasi etikos normų ir aiškinti jų prasmę bei turinį;

6.4.2. priimti ir teikti Centrų administracijai rekomendacijas etikos klausimais, sprendžiant  iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų bei jų artimųjų, tarp medikų, tarp medikų ir kitų Centrų darbuotojų bei kitais atvejais;

6.4.3. dalyvauti  įstaigos administracijos darbe, sprendžiant etinius klausimus;

6.4.4. šviesti įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus etikos klausimais;

6.4.5. dalyvauti rengiant  įstaigos vidaus dokumentus ir vertinti juos etikos požiūriu;

6.4.6. teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai įstaigos galimybės yra ribotos. 

7. ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

7.1. Centrų administracijos darbo laikas 8–17 val. nuo pirmadienio iki penktadienio, pietų pertrauka 12–13 val.

Naujienlaiškis

Registruokitės ir gaukite specialius pasiūlymus bei akcijas pirmieji:

Palaukite...

Dėkojame, kad užsiprenumeravote!

Būtinas jūsų sutikimas su Privatumo politika
Paieška

Įrašykite paieškos žodį

Vilniuje S. Žukausko g. 19 +370 5 264 4466 Internetu